Kategorier

  • Ingen kategorier

Salgsbetingelser

  1. Almindelige Forretningsbetingelser.

1.1. De almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse i det omfang, at disse ikke udtrykkeligt fraviges ved indgåelse af anden skriftlig aftale.

2. Ydelser.

2.1. Colbar ApS. Udlejer mandskab. Kunden har den fulde ledelses- og instruktionsbeføjelse overfor mandskabet, og mandskabet skal udføre det af Kunden anviste arbejde, samt følge alle Kundens instruktioner.

2.2. Kunden stiller alt nødvendigt materiale, værktøj, sikkerhedsudstyr m.v. til rådighed for mandskabet. Kunden stiller ligeledes alle nødvendige faciliteter til rådighed for mandskabet, herunder bade, toilet og spisefaciliteter, med mindre andet er aftalt i forbindelse med disse forhold.

3. Pris, betaling og timesedler m.v.

3.1. Colbar fakturerer kunden for det antal timer mandskabet/medarbejderne befinder sig på den af Kunden anviste plads, ekskl. aftalte pauser. Kunden faktureres fuldt ud for spildtid.

3.2. Det er til enhver tid som udgangspunkt, den mellem Kunden og Colbar skriftligt aftalte timepris, der ligger til grund for faktureringen af timerne. Vikarer kan lejes i kortere eller længere perioder, og kan opsiges når arbejdsopgaven er fuldført for kunden. Minimums lejeperioden udgør   5 arbejdstimer. Ved opsigelse af vikaren på en søgnedag, herunder også fredag, faktureres kunden for 5 timer uanset opsigelsestidspunktet.

3.3. Colbar mandskab afleverer ved arbejdets, eller ved ugens afslutning timesedler til Kunden. Disse timesedler skal Kunden enten samme dag, eller senest næste arbejdsdag, kvittere for modtagelse af.
Kunden er forpligtiget til at kvittere for modtagelse på timesedler, uanset om Kunden måtte have indsigelser i forhold til indholdet på timesedlerne.

3.4. Hvis Kunden har indsigelser mod mandskabets arbejdstimer, skal Kunden på den modtagne timeseddel gøre et notat, og senest dagen efter at have kvitteret for modtagelse af arbejdssedler pr. mail, fremsende indsigelser til Colbar. Er dette ikke muligt, er kunden forpligtet til, så hurtigt som muligt, at gøre Colbar opmærksom på indsigelserne. Hvis indsigelserne ikke er fremsat inden for denne frist, anses timesedlerne for accepteret af Kunden, og Kunden har dermed fortabt retten til senere at fremsætte indsigelser.

3.5. Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato. Ved senere betaling faktureres kunden ud over eventuelt rykkergebyr, for en morarente på 1,8 % pr. påbegyndt måned.

3.6. Betaling af faktura udstedt af Colbar ApS kan med frigørende virkning kun ske ved indbetaling på konto no. 5951  4028071 Danske Andelskassers Bank A/S

 

  1. Ansvar, mangler forsinkelser.4.1. Colbar sikrer, at mandskabet har dokumentation for at besidde de af Kunden udtrykkeligt oplyste relevante og ønskede certifikater, kvalifikationer m.v.

4.2. Kunden har de fulde instruktionsbeføjelser/forpligtelser overfor mandskabet, og skal selv foretage den løbende kontrol af det af mandskabet udførte arbejde. Fejl og mangler ved mandskabets arbejde, som kan henføres til manglende instruktion fra Kundens side, kan hverken medføre krav om afslag i pris, eller krav om erstatning fra Kundens side.

4.3. Hvis Kunden godtgør, at en eller flere af medarbejderne i Colbar mandskab ikke udfører arbejdet i sædvanlig og god håndværksmæssig kvalitet, holder uberettigede pauser, eller i øvrigt ikke kan samarbejde med de øvrige medarbejdere på pladsen, skal Colbar udskifte medarbejderen eller medarbejderne. Kundens indsigelser over medarbejderen eller medarbejderne, skal straks fremsættes skriftlig overfor Colbar, hvorefter Colbar hurtigst muligt finder anden eller andre egnede medarbejdere.

4.4. Colbar er ikke ansvarlig for forsinkelser som skyldes mandskabets forhold, eller øvrige forhold på Kundens plads. Colbar er ligeledes ikke ansvarlig for forsinkelser, som skyldes sygdom eller andet fravær hos det mandskab, som Colbar har afsat til Kunden. Kunden kan kun kræve afslag i Colbar’s pris, som følge af forsinkelse, hvis Colbar i strid med aftalen foretager flytning af mandskab, til andre af Kunden uafhængige opgaver.

4.5. Colbar er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids-, avance-, eller andre direkte eller indirekte tab hos Kunden, eller hos Kundens kunder og samarbejdspartnere, uanset om dette skyldes mangler ved mandskabets arbejde, jfr. Pkt. 4.3., eller forsinkelse som Colbar er ansvarlig for, jfr. Pkt. 4.4. Kunden kan kun i det omfang nærværende forretningsbetingelser giver mulighed herfor, kræve afslag i Colbar’s pris.

  1. Sikkerhed, forsikringer m.v.

5.1. Kunden skal stedse sørge for at stille alt nødvendigt og sædvanligt sikkerhedsudstyr til rådighed for mandskabet. Kunden har det fulde ansvar for, at mandskabet overholder alle generelle sikkerhedsforskrifter i forbindelse med eventuelle forsikringsbetingelser, såvel generelt, som for pladsens særlige sikkerhedsforskrifter.

Colbar`s medarbejdere arbejder på lige fod med kundens øvrige ansatte og det er virksomheden der leder og fordeler arbejdet, Colbar´s ansatte er omfattet af kundens arbejdsskadeforsikring.

5.2. Hvis mandskabet og Colbar som deres arbejdsgiver, tildeles bøder for manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifter, skal Kunden i det indbyrdes forhold mellem Colbar og Kunden betale bøden eller bøderne.

5.3. Kunden, og ikke Colbar, forpligter sig til, til stedse at opretholde de nødvendige og lovmæssige erhvervs- og produktansvars-forsikringer, samt arbejdsskadeforsikring.

6. Lovvalg og værneting.

6.1. Tvistigheder i forbindelse med aftaler mellem Colbar og Kunden, skal afgøres af det Danske retsvæsen. Colbar forbeholder sig ret til at få tvistigheder afgjort ved retten i enten Esbjerg eller Viborg.

 

  1. Ansvarsbegrænsning7.1. Et Erstatningskrav over for Colbar, kan aldrig overstige fakturabeløbet for de af Kunden betalte mandskabstimer.

    7.2. Da det er kunden alene, der har det ledelsesmæssige og fremdriftsmæssige ansvar, hæfter Colbar ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, samt tab påført Kundens samarbejdspartnere, leverandører eller andet, der måtte opstå som følge af forsinkelse, eller mangler ved det udførte arbejde.

    7.3. Det påhviler Colbar uden begrundet ophold skriftligt at underrette Kunden, dersom der indtræffer omstændigheder, der giver anledning til ændringer i samarbejdet mellem Colbar og Kunden.